måndag 30 maj 2011

Kreationism eller evolution


Under många år har det livligt diskuterats huruvida den biologiska evolutionsteorin eller den kreationistiska läran skall utgöra grunden för undervisningen i allmänna amerikanska skolor.

För fem år sedan började ett upprop cirkulera där kristna präster uppmanades att stödja åsikten att det inte fanns någon motsättning mellan gudstro och vetenskapens evolutionsteori. Dokumentet har hittills undertecknats av närmare 13 000 kristna ledare. Ett liknande manifest kom 2008 och vände sig till judiska rabbiner Det har undertecknats av närmare 500 rabbiner.

Förra veckan kom manifestet där muslimernas imamer och lärare uppmanas att ta ställning till följande innehåll:

"Bokstavstrogna av olika religiösa traditioner som upplever vetenskapen om evolutionen vara i konflikt med deras personliga religiösa övertygelse försöker att påverka de allmänna skolornas styrelser att tillåta undervisning om kreationism. Vi, imamer i moskéer, ser detta som ett brott mot separationen mellan kyrka och stat. De som tror på en bokstavlig tolkning av den bibliska skapelseberättelsen är fria att lära ut om sitt perspektiv i sina hem, religiösa institutioner och friskolor. Att undervisa det i offentliga skolor skulle indoktrinera en viss religiös synpunkt i en miljö som är tänkt att vara fri från sådan indoktrinering.

Vi, undertecknade imamer i moskéer, hävdar att Koranen är den främsta källan till andlig inspiration och av värde för oss, men inte för alla, i vårt land. Vi tror att den tidlösa sanningen i Koranen problemfritt kan samexistera med den moderna vetenskapens upptäckter. Som imamer uppmanar vi styrelser i allmäna skolor att fullfölja sitt åtagande om undervisning av vetenskapen om evolution. Vi önskar att vetenskapen förblir vetenskap och att religionen förblir religion. Två mycket olika, men kompletterande former av sanning
".

Källor:
Islam Today
New Scientist
The Clergy Letter Project

Inga kommentarer: